دانشنامه آماری
   سالنامه آماری شهر شیراز

رسانه ها
   صدا و سیما مرکز فارس
نقشه جامع شیراز خدمات الکترونیک